MYPP 2.0 Gebruikersvoorwaarden en privacy beleid

MY Personal Performance staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 69873119. Door jezelf in te schrijven bij MYPP 2.0 (hierna te noemen MYPP) of een review in te vullen, ga je akkoord met de toepasselijkheid van deze Gebruiksvoorwaarden. Wij adviseren je om deze Gebruiksvoorwaarden goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor je eigen administratie.

Artikel 1 Definities

In deze Gebruiksvoorwaarden hebben de onderstaande termen en uitdrukkingen (zowel en enkelvoud als in meervoud) de volgende betekenis:

MYPP Profile: De verzameling van alle reviews inclusief totaal performance score en customer value score, eventueel aangevuld met een CV, Linked-in profiel en eventuele andere vastgelegde informatie voor het delen van ervaringen.

Website: www.mypp.nl

Persoon: de natuurlijke persoon waarmee de Gebruiker heeft samengewerkt dan wel persoonlijk contact mee heeft gehad

Enquête een vragenlijst op basis waarvan Reviewer een Review kan geven

Gebruiker /Jij: een natuurlijk persoon, ouder dan 16 jaar, die met MYPP een overeenkomst heeft gesloten om review(s) omtrent zichzelf te ontvangen;

Dienst: de overeengekomen dienst van MYPP bestaande uit het verzamelen en publiceren van reviews;

Review: een door Reviewer geplaatste beoordeling van een Gebruiker, inclusief de ingevulde persoonlijke informatie (zoals onder andere voornaam, achternaam, woon/vestigingsplaats, leeftijd, afgenomen product c.q. dienst (en), functie, sector en opleidingsniveau);

Reviewer: een natuurlijk persoon, ouder dan 16 jaar, die met MYPP een overeenkomst heeft gesloten om review(s) inzake een Gebruiker te geven.

 

Artikel 2 Plaatsen van Reviews en levering van de Dienst

2.1

MYPP biedt je de mogelijkheid om via de Dienst een profiel aan te maken en om je te laten reviewen op jouw verzoek. Als Gebruiker heb je de mogelijkheid om je reviews te publiceren op een openbare pagina. Als Reviewer heb je de mogelijkheid om – nadat je hiertoe bent uitgenodigd een Review achter te laten.

2.2

Jouw Review(s) zullen aan de Gebruiker worden getoond nadat deze heeft ingelogd. Eventueel kan de Review worden getoond in zoekmachines en/of websites van andere partners van MYPP. De partners van MYPP kunnen van tijd tot tijd wijzigen.

2.3

De Review wordt alleen aan de betreffende Gebruiker verstrekt indien de betreffende Gebruiker daarvoor met MYPP een overeenkomst heeft gesloten. De Gebruiker is in dat geval gerechtigd, doch niet verplicht, om de Reviews te publiceren en aanvullend de Review en/of MYPP Profile online en/of offline te delen met anderen.

2.4

MYPP is gerechtigd om een wijziging aan te brengen in de Review of om deze te verwijderen, zonder dat je recht hebt op enige vorm van schadevergoeding. MYPP kan dit bijvoorbeeld doen indien de tekst van de Review (onnodig) lang is, indien de door jou ingevulde persoonsgegevens niet correct zijn, indien je in strijd handelt met artikel 3 of indien de Gebruiker een klacht over de Review heeft ingediend, een en ander conform artikel 5.

2.5

De Gebruiker is niet gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in de Review(s).

2.6

Door je in te schrijven als Gebruiker bij MYPP dan wel door het geven van een Revie, verleen je MYPP, een eeuwigdurend, onherroepelijk, royalty-free en onbeperkt recht om de door jou verstrekte informatie en/of de Review in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden te gebruiken.

Artikel 3 Voorwaarden aan het gebruik van de Dienst

3.1

Je staat er voor in dat alle (persoons)gegevens die je in het kader van de Dienst verstrekt, zoals je naam, adres en e-mailadres volledig, juist en actueel zijn en dat je de Dienst uitsluitend voor jezelf gebruikt.

3.2

Je bent aansprakelijk voor de inhoud van de informatie die je hebt ingegeven bij je inschrijving op de Website . Aanvullend garandeer je dat:

 • De inhoud daarvan niet vals, bedrieglijk, frauduleus of op andere wijze onrechtmatig en/of in strijd met de wet is;

3.3

Je bent aansprakelijk voor de inhoud van je Reviews en garandeert dat:

 • De inhoud daarvan niet vals, bedrieglijk, frauduleus of op andere wijze onrechtmatig en/of in strijd met de wet is;
 • Je met de Review anderen (waaronder de Gebruiker waarover je een Review geeft) niet onheus bejegent, bijvoorbeeld door het plaatsen van discriminerende, aanstootgevende of beledigende teksten;
 • De Review uitsluitend gebaseerd is op jouw eigen ervaring met Gebruiker.
 • De Review niet bedoeld is als reactie op andere Reviews;
 • De Reviews geen persoonsgegevens, of andere beschrijvingen die te herleiden zijn tot een persoon bevat; je de belangen en de goede naam van MYPP en haar Dienst in het bijzonder, niet zult schaden.

Artikel 4 Persoonsgegevens

4.1

Via de Dienst verwerkt MYPP persoonsgegevens van Gebruikers en Reviewers. MYPP draagt er zorg voor dat de verwerking van deze persoonsgegevens voldoet aan toepasselijke wetgeving, zijnde Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of de AVG. MYPP is verantwoordelijke voor deze verwerking.

4.2

MYPP draagt er zorg voor dat de verwerking van de persoonsgegevens voldoet aan de van toepassing zijnde (privacy)wetgeving. Het in de bijlage opgenomen Privacybeleid is van toepassing op het gebruik van deze gegevens door MYPP.

Artikel 5 Klachtenprocedure

5.1

Indien een Persoon of een Bedrijf of een derde van mening is dat je Review in strijd is met de Gebruiksvoorwaarden, kan deze MYPP per mail verzoeken om je Review te verwijderen. MYPP zal je zo spoedig mogelijk per mail van de klacht op de hoogte stellen en je in de gelegenheid stellen om verweer te voeren. De klacht zal vervolgens binnen veertien dagen getracht te worden afgehandeld.

5.2

Tijdens de behandeling van de klacht kan de Review (tijdelijk) verwijderd worden. MYPP beslist te allen tijde of de review al dan niet permanent wordt verwijderd.

Artikel 6 Intellectuele eigendomsrechten

6.1

Alle intellectuele eigendomsrechten en overige rechten met betrekking tot de Dienst (waaronder mede maar niet uitsluitend, begrepen de website van MYPP, afbeeldingen, vormgeving en overige materialen) berusten bij MYPP of haar licentiegevers. Er vindt geen overdracht van intellectuele eigendomsrechten plaats.

6.2

Je mag de Dienst uitsluitend gebruiken voor de doeleinden die in deze Gebruiksvoorwaarden staan beschreven. Je bent niet gerechtigd (onderdelen van) de Dienst op welke wijze ook aan derde(n) beschikbaar te stellen, te reproduceren, verspreiden, wijzigen, of op welke wijze dan ook in ander materiaal, een andere website of andere software of dienst te verwerken of te embedden, te onderwerpen aan reverse engineering, afgeleide producten of diensten te creëren dan wel anderszins te gebruiken anders dan conform het doel van de overeenkomst.

6.3

Je staat er voor in dat jouw Review of andere door jou ter beschikking gestelde materialen geen inbreuk maken op rechten van derden en dat je gerechtigd bent deze materialen aan MYPP ter beschikking te stellen.

Artikel 7 Uitsluiting garanties en Aansprakelijkheid MYPP

7.1

Ofschoon wij met betrekking tot (de inhoud van) de Dienst de uiterste zorg nastreven, kunnen wij niet instaan voor de aanwezigheid van eventuele gebreken of andere onvolkomenheden waaronder in het bijzonder onvolledigheden of onjuistheden in publicatie van je Review(s). MYPP is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele gebreken of andere onvolkomenheden in of ten aanzien van Dienst waaronder begrepen de Website.

7.2

MYPP is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade veroorzaakt door een aan haar toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

(i) de kosten die je redelijkerwijs hebt moeten maken om de tekortkoming van MYPP te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van MYPP wel aan de overeenkomst beantwoordt,

(ii) redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en

(iii) redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.

Artikel 8 Slotbepalingen

8.1

MYPP is gerechtigd de Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. De wijziging zal via de Website of op een andere wijze aan je bekend worden gemaakt. Indien je het gebruik van de Dienst voortzet, accepteer je de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden. Indien je de wijziging niet accepteert kan je je gebruik van de Dienst per de datum waarop de wijziging ingaat beëindigen. De beëindiging leidt niet tot een verwijdering van de Reviews.

8.2

Op de overeenkomst en deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of betrekking hebben op de Overeenkomst en deze Gebruiksvoorwaarden worden bij uitsluiting voorgelegd aan een bevoegde rechter.


 

Privacybeleid

Dit Privacybeleid is een bijlage bij de Gebruiksvoorwaarden van MYPP. In het Privacybeleid wordt gebruik gemaakt van de in artikel 1 van de Gebruiksvoorwaarden opgenomen definities. Het Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij in het kader van onze Dienst verwerken. Door je in te schrijven, of door een Review te plaatsen geef je toestemming om je persoonsgegevens, in overeenstemming met dit Privacybeleid, te verwerken. Wij adviseren je om het Privacybeleid goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor je eigen administratie. Je dient je ervan bewust te zijn dat MYPP niet verantwoordelijk is voor het Privacybeleid van andere sites en partijen.

 

 1. Verantwoordelijke

MY Personal Performance/MYPP, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 69873119, is verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens/AVG.

 1. Welke gegevens verwerkt MYPP en voor welk doel

2.1 MYPP verwerkt persoonsgegevens die je in het kader van je inschrijving bij MYPP of bij het geven van de Review invult op de Website. Het kan daarbij onder meer gaan om de volgende persoonsgegevens: naam, woonplaats, e-mailadres, geslacht en leeftijdscategorie, functie en sector alsook de informatie die via de Review(s) is verzameld en eventuele afgeleiden daarvan, zoals Customer Value Score en MYPP score.

2.2 De door jou ingevulde persoonsgegevens en persoonlijke informatie worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

(i) de Review wordt samen met de door MYPP geselecteerde persoonlijke informatie (waaronder mede, doch niet uitsluitend, kan worden begrepen voornaam en woonplaats) gepubliceerd op de persoonlijke pagina van de Gebruiker, eventueel in zoekmachines en of de website(s) door MYPP bekend gemaakte partners;

(ii) MYPP kan je persoonsgegevens gebruiken voor het behandelen van je vragen en/of klachten, het verstrekken van de door jou aangevraagde informatie en om contact met je op te nemen in geval van klachten over je inschrijving of je Review;

(iii) MYPP kan je persoonsgegevens gebruiken voor het versturen van e-mails omtrent het gebruik van de Dienst;

(iv) per e-mail versturen van nieuwsbrieven of aanbiedingen, nieuws of tips van MYPP of van geselecteerde partners.

(v) MYPP, en eventuele aan haar aanverwante organisaties en partners kunnen de persoonsgegevens, eventueel samen met eigen gegevens over u, gebruiken voor analyses, onderzoek, product/dienst ontwikkeling om jou interessante informatie en/of aanbiedingen (direct marketing) toe te sturen. Partners en zorgvuldig geselecteerde bedrijven en organisaties kunnen jouw voor communicatie benodigde gegevens gebruiken om jou via post, telefoon, e-mail, Whatsapp of SMS te benaderen.

Indien je gebruikt maakt van de Dienst – hetzij als Gebruiker, hetzij als Reviewer – mag MYPP, met jouw expliciete toestemming – jouw Persoonsgegevens gebruiken conform bovenstaande opsomming.

2.3 MYPP kan de persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens op geaggregeerd en geanonimiseerd niveau de in het kader van de Dienst te gebruiken
(i) voor onderzoeksdoeleinden en
(ii) om de Dienst te kunnen optimaliseren.

2.4 Via de Website verwerkt MYPP IP adressen van Gebruikers. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om te controleren of de Dienst op rechtmatige wijze wordt gebruikt en de Gebruiker bijvoorbeeld niet meerdere Reviews voor de zelfde Gebruiker plaatst.

 1. Beveiligingsmaatregelen

Ter bescherming van je persoonsgegevens hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 1. Inzagerecht, verwijdering en vragen

Je beschikt uiteraard over het recht van toegang tot en verbetering van jouw persoonsgegevens. Je kan via onze klantenservice (yourpa@mypp.nl) een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit e-mail adres kan je ook gebruiken voor andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid. Uiteraard tref je in alle e-mail communicatie die je van MYPP of door haar geselecteerde partners ontvangt, een uitschrijfmogelijkheid aan.

 1. Cookies

5.1 Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een computer, telefoon of tablet worden geplaatst. De cookies worden uitgelezen door de browser (o.a. Google Chrome, Internet Explorer, Safari, Firefox) bij het openen van een internetpagina.

 

5.2 Cookies zijn niet schadelijk, ze kunnen geen virussen etc. op je computer installeren. Opgeslagen bastanden op je computer kunnen ze niet beschadigen, en zij nemen zeer weinig ruimte in het geheugen van je computer in beslag. Cookies zijn dus volledig veilig voor je.

 

5.3 Cookies worden gebruikt om je te herkennen bij een volgend bezoek. Dit voorkomt dat je herhaaldelijk dezelfde informatie moet invoeren of dezelfde aanbieding/advertentie ziet.

 1. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid via de website te bekijken.

 1. Overgang van overneming

Bij de verdere groei en ontwikkeling van MYPP kan het voorkomen dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming (waaronder de Dienst) worden overgedragen aan een derde. Als daarvan sprake is kan in dat geval ook de daarmee verband houdende (persoons)gegevens worden overgedragen aan deze derde. Indien deze situatie zich voordoet zullen wij je hierover via de Website tijdig informeren. Indien je het niet eens bent met deze overdracht, kan je natuurlijk altijd de overeenkomst beëindigen.